دوره "کارآموزی مقدماتی سنگ آقایان " گروه کوهنوردی شهریار در دیواره دره تنگه، واقع در منطقه وردیج در سه روز متوالی 15,14,13 آبان 94 با حضور مدرس استاد وحید مصدری و ساسان کرم خانی برگزار گردید...

جستجو در سایت

نگاه محیط زیستی ما

 حمایت از کَل ایرانی