گزارش برنامه :

 

ساعت 5صبح روزجمعه مورخ 96.10.22.باتعداد 25 ازدوستان بایک دستگاه میدل باس به سمت تهران حرکت کردیم .پس ازرسیدن وآماده شدن گروه ساعت 6:30 گروه به سرقدمی اقای کردبچه وعقب داری افسانه رهگذر باسرپرستی خانمهای  محبوبه ومهرافرین حاجی آبادی هردوگروه کوهنوردی وکوهپیمایی به سمت جنگل کارا حرکت کردیم .وقتی به جنگل کارا رسیدیم به صلاح دید سرپرستان برای صرف صبحانه نشستیم وبعد ازکمی استراحت گروه کوهیپمایی هم آنجا ماندن وگروه کوهنوردی به سرپرستی خانم محبوبه حاجی آبادی باسرقدمی آقای کردبچه به سمت قله حرکت کردیم .درراه گاهی برای خوردن آب استراحت کوتاهی میکردیم ساعت 10:45دقیقه قله چین کلاغ را صعود کردیم بعد ازگرفتن عکس یادگاری باگروه برای مدت کمی روی قله استراحت کردیم ومشغول خوردن تنقلات شدیم

وبعد ازآمادشدن دوستان به سمت پایین حرکت کردیم ودرساعت 13:15 دقیقه به جنگل کارا پیش دوستان کوهپیمایی رسیدیم وبرای صرف نهار کمی استراحت کردیم وبعد به سمت پایین حرکت کردیم ودرساعت 16 بسلامت به شهریار رسیدیم .

منتشرشده در گزارش برنامه

جستجو در سایت

نگاه محیط زیستی ما

 حمایت از کَل ایرانی